Performance Dance Jam

instantní umělecké dílo na pomezí tance a fyzického divadla

instant work of art on the border between dance and physical theatre

Formát této performance je inspirován především prací Scotta Wellse – choreografa ze San Franciska, který je pokračovatelem taneční scény západních USA po 70. letech. Jeho choreografický přístup je zaměřený na fyzickou interakci a také lehkosti a humoru. Další inspirací je projekt Nancy Stark Smith (iniciátorky metody Contact Improvisation) pod názvem Underscore. Je to fixovaná, improvizovaná, taneční struktura (od 90. let praktikovaná na celým světě), která slouží účastníkům jako druh mapy. Zahrnuje plné spektrum energetických a fyzických výrazů, ztělesňuje řadu forem a měnící se stavů.

Performance Dance Jam je experiment založený na pohybové/hudební improvizaci, hledání společného jazyka v neverbální komunikaci a expresivní síle okamžitých reakcí. Hlas a slovo se může také objevit.

Performeři: Tomáš Wortner, Katarzyna Kamecka, Janka Hríbiková, Daniel Kearns, Priscilla Roeck
Hudba: Tomáš Novák
Koncept, choreografie: Tomáš Wortner, Katarzyna Kamecka
Termín: 31.7.2021 

Foto: Vojtěch Brtnický

***
ENG:

The format of this performance is inspired mainly by the work of Scott Wells – a choreographer from San Francisco, who is the successor of the dance scene in the West of USA after the 1970s. His choreographic approach focuses on physical interaction and also ease and humour. Another inspiration is the project of Nancy Stark Smith (initiator of the Contact Improvisation method) called Underscore. It is a fixed, improvised dance structure (practiced all over the world since the 1990s) that serves to the participants as a kind of map. It includes the full spectrum of energetic and physical expressions, embodies a number of forms and changing states.

Performance Dance Jam is an experiment based on movement / musical improvisation, the search for a common language in non-verbal communication and the expressive power of immediate reactions. Voice and word can also appear.

Performers: Tomáš Wortner, Katarzyna Kamecka, Janka Hríbiková, Daniel Kearns, Priscilla Roeck
Music: Tomáš Novák
Concept, choreography: Tomáš Wortner, Katarzyna Kamecka
Time: 31 July 2021
Foto: Vojtěch Brtnický